Sektörler

Etik Kurallar Ve İş Ahlakı Politikamız

Etik Kurallar Ve İş Ahlakı Politikamız
 • Mila Lojistik bünyesinde tüm faaliyetler, yasal mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve kurumsal politikalar esas alınarak yürütülür. Kayıt dışı faaliyet yapılmaz. İş kayıtlarının doğruluk ve tutarlılığı esastır.
 • Hedef, kurumsal yapı ve kimliğin itibarını en yüksek düzeyde tutmak ve etik kuralların her birimlerce içselleştirilmesini sağlamaktır.
 • Müşteri, tedarikçi ve iş ilişkisine girilen tüm kişi ve kurumlarla dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
 • Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunulmaz, rakipler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.
 • Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler, çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur.
 • Şirketçe yapılan bağışlar, menfaat sahipleri ve kamuya usulünce duyurulur.
 • İşle ilgili kararlarda şirket çıkarları gözetilir, bireysel ve ailevi kaygı ve menfaatler göz önüne alınmaz.
 • Şirket harcamalarına azami özen gösterilir, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket edilir.
 • Görevler her düzeyde eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yerine getirilir.
 • Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve işbirliği esastır.
 • Tüm çalışanlar kurumsal imaj ve saygınlığın korunup geliştirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve kişisel davranışlarının yasal ve genel ahlâk kuralları içinde kalmasına özen gösterir.
 • Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
 • Çalışanlar, şirket işleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs ve kurumlardan borç kabul edemez.
 • Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, yazı yayınlanması ve konuşmacı olarak toplantılara katılım, iç düzenlemelerde belirlenen kurallar çerçevesinde ve genel müdür ve/veya yönetim kurulu başkanı onayıyla yapılabilir.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.